OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. v.z.w. - 24/07/13

OPRICHTING

Op 24 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten:
 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078 Everberg, Vinkenlaan 28, geboren te Leuven op 23/11/1969;

 2. Van Tilt Bjorn, wonende te 3078 Everberg, Europastraat 2, geboren te Vilvoorde op 01/10/77;

 3. Claes Koen, wonende te 3070 Kortenberg, Achterenbergstraat 7, geboren te Leuven op 27/09/1983;

 4. Vanhalle Dirk, wonende te 3070 Kortenberg, Kerkhoflaan 17 bus3, geboren te Leuven op 19/02/1971;

 5. Van Tilt Ulrich, wonende te 2800 Mechelen, Varenbosstraat 55 bus2, geboren te Vilvoorde op 28/03/73;

 6.  ’T Kint Joachim, wonende te 3078 Everberg, Fazantenlaan 60, geboren te Aalst op 25/09/1970;

 7. De Brier Ludo, wonende te 3078 Everberg, Kruisstraat 44, geboren te Leuven op 02/01/1970
De vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht genaamd "W.T.C. O.A.” wordt hierbij opgericht en volgende statuten worden hierbij

aangenomen en goedgekeurd:

STATUTEN

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL / ACTIVITEITEN

Artikel 1. Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna „VZW‟ genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd (hierna genoemd „V&S-wet’).

Artikel 2. Naam

De vereniging draagt de naam: "Wielertoeristenclub Olympische Atleten VZW”, verkort "W.T.C. O.A. vzw".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden „vereniging zonder winstoogmerk‟ of door de afkorting „VZW‟, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 3. Zetel

De zetel van de VZW is gevestigd te 3078 Everberg, Vinkenlaan 28, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België door een beslissing van de Algemene Vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die het gebruik van de officiële talen in België regelen en op voorwaarde dat elke wijziging van de zetel neergelegd wordt op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de VZW is gevestigd, zowel voor neerlegging in het dossier van de VZW als voor publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4. Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Doel - activiteiten

Het doel van de VZW is haar leden de mogelijkheid te bieden een gezonde en ontspannende sport te beoefenen. De hoofdactiviteit om dit doel te bereiken is de organisatie van geplande uitstappen per fiets om zo haar leden de kans te geven om aan wielertoerisme te doen.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het voormelde niet-winstgevende doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten zullen gebruikt worden voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.

LIDMAATSCHAP VAN DE VZW
Artikel 6. Algemeen

De VZW heeft twee soorten leden: effectieve leden en steunende leden.

Effectief lid is ieder persoon, minimum 12 jaar, die deelneemt aan de uitstappen per fiets georganiseerd door de VZW, op voorwaarde dat leden van 12 tot 16 jaar steeds begeleid moeten worden door een meerderjarige verantwoordelijke (familielid, kennis,...).

De oprichters zijn de eerste effectieve leden en de VZW dient altijd minstens 3 effectieve leden te tellen. 

De effectieve leden hebben de rechten en plichten zoals bepaald in de V&S-wet.

Steunend lid is ieder persoon die de lidmaatschapsbijdrage betaalt, doch niet deelneemt aan de uitstappen per fiets georganiseerd door de VZW.

De steunende leden hebben de rechten en plichten zoals bepaald in deze statuten.

Alle verwijzingen naar lid of leden zonder verdere precisering zijn verwijzingen naar effectieve leden en steunende leden.

Artikel 7. Effectieve leden

De oprichters zijn:

 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078 Everberg, Vinkenlaan 28, geboren te Leuven op 23/11/1969;

 2. Van Tilt Bjorn, wonende te 3078 Everberg, Europastraat 2, geboren te Vilvoorde op 01/10/77;

 3. Claes Koen, wonende te 3070 Kortenberg, Achterenbergstraat 7, geboren te Leuven op 27/09/1983;

 4. Vanhalle Dirk, wonende te 3070 Kortenberg, Kerkhoflaan 17 bus3, geboren te Leuven op 19/02/1971;

 5. Van Tilt Ulrich, wonende te 2800 Mechelen, Varenbosstraat 55 bus2, geboren te Vilvoorde op 28/03/73;

 6. ’T Kint Joachim, wonende te 3078 Everberg, Fazantenlaan 60, geboren te Aalst op 25/09/1970;

 7. De Brier Ludo, wonende te 3078 Everberg, Kruisstraat 44, geboren te Leuven op 02/01/1970


Artikel 8. Toegang tot lidmaatschap

De aanvraag voor lidmaatschap van de VZW dient via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (emails inbegrepen) gericht te worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Aanvragers tot lidmaatschap van de VZW moeten deze statuten en het reglement van interne orde de VZW, indien dit er is, uitdrukkelijk onderschrijven en zich verbinden om de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen. Deze documenten zijn te bekomen bij elk bestuurder en ter inzage beschikbaar op de website van de VZW. De Raad van Bestuur zal beslissen over de aanvraag voor lidmaatschap bij gewone meerderheid. Deze beslissing is definitief en dient niet gemotiveerd te worden.

Artikel 9. Ontslag

Een lid kan zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een formeel schrijven (een fax, een email, een gewone brief of een aangetekende brief) te richten aan de Voorzitter of secretaris van de Raad van Bestuur. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan. Het ontslagnemend lid zal wel verplicht worden tot de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage en tot deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het lopende jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Artikel 10. Uitsluiting

Ieder lid dat de door hem/haar verschuldigde lidmaatschapsbijdragen niet betaalt, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

Na heraansluiting door betaling van het lidgeld wordt het lid weer beschouwd als effectief of steunend lid.

Een effectief lid kan uitgesloten worden van de VZW door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Een steunend lid kan uitgesloten worden van de VZW door de Raad van Bestuur met een gewone meerderheid. De beslissing van de Raad van Bestuur is definitief en moet niet gemotiveerd worden.

Artikel 11. Maximum jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage

Elk lid zal een maximum bedrag van EUR 100 betalen per jaar. Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur.

Artikel 12. Rechten

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid.

Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. Algemeen

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de VZW.

Elk lid, effectief en toegetreden, beschikt over één (1) stem.

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegekend door de V&S Wet en deze statuten, in het bijzonder:

 • De benoeming en het ontslag van de bestuurders;

 • Indien toepasselijk, de benoeming en het ontslag van de commissaris(sen) en de vaststelling van zijn/haar vergoeding (indien toepasselijk);

 • De kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen);

 • De goedkeuring van de begroting en van de rekening;

 • De wijziging van deze statuten;

 • De ontbinding van de VZW, de bestemming van de activa van de VZW in geval van ontbinding en de aanduiding van vereffenaar(s);

 • De uitsluiting van een effectief lid;

 • De omzetting van de VZW naar een vennootschap met een sociaal oogmerk; en

 • Alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en bij ontstentenis achtereenvolgens door de secretaris of het oudste lid van de Raad van Bestuur.

Artikel 14. Bijeenkomsten

De Algemene Vergadering wordt minstens één maal per jaar gehouden op het tijdstip en de plaats aangegeven in de oproeping en dit ten laatste 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar. De leden worden per email, fax en/of schriftelijk uitgenodigd door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens 2 bestuurders tenminste 8 dagen voorafgaand aan de vergadering. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd.

Artikel 15. Bijeenroeping

Een Bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering kan eveneens worden bijeengeroepen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur telkens het belang van de VZW dit vereist na beslissing van de Raad van Bestuur of op schriftelijke vraag van een vijfde van alle leden. Aan de uitnodiging wordt steeds een ontwerp van agenda toegevoegd.

Artikel 16. Volmachten

Leden die niet op de Algemene Vergadering kunnen aanwezig zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Een volmacht wordt schriftelijk meegegeven. Elk lid heeft naast zijn eigen stem maximum 2 volmachten voor de Algemene Vergadering.

Artikel 17. Beslissingen

Behoudens de gevallen in de V&S-wet (bv. statutenwijziging, wijziging van doel en ontbinding van de VZW die een bijzondere meerderheid vereisten) worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van de stemmen zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn. De Algemene Vergadering is slechts geldig samengesteld indien tenminste twee (2) effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Stemming over een lid van de Raad van Bestuur is geheim.

Artikel 18. Notulen

Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden.

RAAD VAN BESTUUR
Artikel 19. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van de bevoegdheden die toekomen aan de Algemene Vergadering op basis van de V&S-wet en deze statuten.

Artikel 20. Samenstelling

De Raad van Bestuur is samengesteld uit tenminste 3 effectieve leden en dienen te worden benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Te allen tijde moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal effectieve leden.

De leden van de Raad van Bestuur zijn om de twee jaar uittredend en herkiesbaar.

De bestuurders kunnen ten allen tijden worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De Raad van Bestuur verdeelt onder zijn leden de diverse functies, minimaal Voorzitter, secretaris en penningmeester. Ook de volmachthouders van de rekeningen worden onder de leden van de Raad van Bestuur aangeduid.

Artikel 21. Bijeenroeping

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter telkens het belang van de VZW dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een schriftelijk verzoek hiertoe van de helft van de bestuurders.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of in diens afwezigheid de secretaris. Indien beiden afwezig zijn, door het oudste bestuurslid.

Artikel 22. Besluiten

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.

Artikel 23 . Notulen

Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de Voorzitter en de secretaris of de oudste bestuurder en bewaard in een notulenregister.

Artikel 24. Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de VZW ten aanzien van derden en in juridische procedures geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de VZW eveneens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ten slotte is de VZW tevens geldig verbonden, binnen de grenzen van zijn mandaat, door een bijzondere gevolmachtigde.

Artikel 25. Reglement van Inwendige Orde

Het reglement van inwendige orde wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en wordt naargelang de noodwendigheden van de VZW gewijzigd door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid. Leden kunnen hiervan een kopie krijgen.

Artikel 26

De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Ze zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

BOEKJAAR DUUR - ONTBINDING


Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de VZW loopt van 1 januari tot 31 december, het eerste boekjaar loopt van de datum van oprichting tot 31 december 2013. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de V&S-wet en de daarop van toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

Elk jaar binnen de zes (6) maanden volgend op het einde van het boekjaar legt de Raad van Bestuur, de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

De jaarrekening wordt neergelegd en in het dossier gehouden op de griffie

Artikel 28. Toezicht

Indien door de V&S-wet vereist, stelt de Algemene Vergadering een commissaris aan, gekozen tussen de leden van het Belgisch Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een driejarige termijn.

Artikel 29. Ontbinding

De VZW wordt ontbonden door de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van de V&S-wet. De Algemene Vergadering beslist over de benoeming van één of meerdere vereffenaars en zal eveneens beslissen over de bestemming van het vermogen van de VZW, rekening houdend met het feit dat het netto vermogen alleen aan een liefdadig doel kan overgemaakt worden.

Artikel 30. Varia

De V&S-wet blijft van toepassing op alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze statuten.

OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste besluit:

De oprichtende leden beslissen dat het eerste boekjaar van de VZW zal lopen vanaf heden tot 31 december 2013.

Tweede besluit:

De oprichtende leden beslissen de volgende personen als de eerste bestuurders van de VZW te benoemen:

 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078 Everberg, Vinkenlaan 28, geboren te Leuven op 23/11/1969;

 2. Van Tilt Bjorn, wonende te 3078 Everberg, Europastraat 2, geboren te Vilvoorde op 01/10/77;

 3. Claes Koen, wonende te 3070 Kortenberg, Achterenbergstraat 7, geboren te Leuven op 27/09/1983;

 4. Vanhalle Dirk, wonende te 3070 Kortenberg, Kerkhoflaan 17 bus3, geboren te Leuven op 19/02/1971;

 5. Van Tilt Ulrich, wonende te 2800 Mechelen, Varenbosstraat 55 bus2, geboren te Vilvoorde op 28/03/73;

 6. ’T Kint Joachim, wonende te 3078 Everberg, Fazantenlaan 60, geboren te Aalst op 25/09/1970;

 7. De Brier Ludo, wonende te 3078 Everberg, Kruisstraat 44, geboren te Leuven op 02/01/1970

De bestuurders worden voor een termijn van twee jaar benoemd en hun mandaat is onbezoldigd.

Gedaan te Everberg op 24 juli 2013, in acht originele exemplaren, waarvan één voor elke oprichter en één voor neerlegging in het dossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Leuven.