INTERN REGLEMENT W.T.C. O.A. v.z.w.

OPRICHTING
W.T.C. O.A. is als feitelijke vereniging ontstaan in 2010 en werd in 2013 omgevormd tot een vzw.

Naam: "Wielertoeristenclub Olympische Atleten VZW”, verkort "W.T.C. O.A. vzw".

Adres: Vinkenlaan 28 – 3078 Everberg

Lokaal: Vredezaal (de Kiek) – Kruisstraat 44 – 3078 Everberg

Bankrekening: BE76 0018 1632 4895

Ondernemingsnummer: 0536.948.745

Vlaamse Wielrijdersbond (VWB): clubnummer 412

Cycling Vlaanderen: clubnummer 12011002

Website: www.wtcoa.be

DOEL

De vzw heeft tot doel het beoefenen en aanmoedigen van het wielertoerisme, de vriendschap en sportiviteit bij haar leden te bevorderen

door een aangename en gezonde ontspanning aan te bieden.

BESTUUR

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering en het Bestuur zijn beschreven in de statuten van de vzw.

Het bestuur vergadert zoveel als nodig voor de goede uitvoering van haar mandaat en voor het bereiken van het doel.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding en beslist in het belang van de vzw ondermeer over:

- het intern reglement,

- de vaststelling van de lidgelden of de bijdragen en de inning ervan,

- het beheer van de goederen van de vzw,

- het aantrekken van sponsors,

- het vastleggen van activiteiten,

- de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid uit de vereniging.

Het bestuur is niet aansprakelijk, noch ten private titel, noch ten collectieve titel voor ongevallen onder welke vorm dan ook.

Er kan tegen het bestuur geen enkel verhaal uitgeoefend worden.

LEDEN

Iedereen die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft kan lid worden van de vzw mits het betalen van het jaarlijkse lidgeld.

Door het betalen van het lidgeld verklaart het lid zich automatisch akkoord met het intern reglement van de vzw.

Alle leden van de vzw zijn verplicht:

- de Statuten en het Intern Reglement van de vzw na te leven,

- de besluiten van de Algemene Vergadering en van het Bestuur na te leven,

- de belangen van de vzw niet te schaden,

- de naam ”WTC OA vzw” op te geven wanneer zij deelnemen aan een organisatie voor wielertoeristen.

ALGEMENE VERGADERING
In de loop van januari/februari organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering waarop alle leden worden uitgenodigd.

Volgende wordt op deze algemene ledenvergadering ondermeer besproken:

- terugblik op het voorbije seizoen, vooruitblik op het nieuwe seizoen,

- activiteiten van het komende seizoen.

- financieel overzicht van de vzw,

- huldiging clubkampioen

Op vraag kan tussentijds een bijkomende algemene vergadering worden bijeengeroepen.

Dit kan via mail of bij de voorzitter worden aangevraagd met de opgave van de agendapunten.

LIDGELD
Het lidgeld wordt elk jaar op de algemene vergadering medegedeeld.

Voor het seizoen 2018 bedraagt het lidgeld voor actieve leden = 50 €.

Het lidgeld wordt in de maand maart gestort op rekeningnummer BE76 0018 1632 4895

met de vermelding "lidgeld + naam” gevolgd door de aanduiding van het seizoen.

Voor nieuwe leden die aansluiten tijdens het seizoen, zal na 4 ritten het lidgeld worden gevraagd.

VERZEKERING

Het lidgeld voor de verzekering bij de VWB bedraagt 30 € (zowel als individu, als voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen).

De VWB-verzekering houdt het volgende in:

- Verzekering 24 op 24 uur (Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen + Rechtsbijstand)

- Gratis pechverhelping

Meer info op de website van VWB: https://www.vwb.be/58/Verzekering

De nieuwe leden ontvangen na betaling van hun lidgeld bij de VWB een lidkaart als bewijs van verzekering.

De leden die al een lidkaart hadden, krijgen enkel een bevestigingsmail waarin staat dat hun VWB verzekering verlengd is.

Bij ongevallen wordt GEEN kledij of materiaal terugbetaald door de club.

RITTEN


Tijdens het seizoen (start begin maart en eindigt midden oktokber) organiseren we:

Elke zondag een rit:

o Vertrek om 08u30, in de maanden maart en oktober om 09u00

o Richtafstand tussen de 70 km en 150 km

Elke woensdag een trainingsrit (vanaf april tem augustus):

o Vertrek in april om 18u30, vanaf mei om 19u00

o Richtafstand tussen de 50 km en 70 km

We vertrekken steeds aan het clublokaal: Café Vredezaal, Kruisstraat 44 – 3078 Everberg

Afstand en moeilijkheidsgraad wordt opgebouwd in de loop van het jaar.

Let op: afwijkingen zijn steeds mogelijk en worden aangegeven op de kalender.

Je kijkt daarom best de rittenplanning geregeld na op onze website.

Alsook bijkomende georganiseerde ritten worden medegedeeld via mail en de website.

In de winterperiode (van midden oktober tem eind februari) wordt er om 09u00 vertrokken zolang de weersomstandigheden het toelaten.

WEGCODE / VEILIGHEID / LICHAMELIJKE CONDITIE
 • Alle deelnemers zijn verplicht een fietshelm te dragen.
 • We fietsen samen met respect voor de wegcode.
 • Uit respect voor de natuur gooien we geen afval langs de weg.
 • Het dragen van MP3 speler of IPod tijdens de groepsritten is verboden
 • Vanaf 15 renners mag er op de rijbaan gereden worden en zal er een volgwagen aanwezig zijn.

  Twee wegkapiteins zijn dan verplicht en deze dienen de driekleurigearmband metvermelding "wegkapitein” te dragen.
 • Elk lid wordt geacht in een dermate lichamelijke conditie te verkeren zodat de voorziene sportoefeningen risicoloos kunnen uitgevoerd

  worden.
  Een jaarlijks geneeskundig onderzoek is daarom zeer aanbevolen.
 • Leden die door een officiële instantie betrapt worden op het gebruik van stimulerende middelen en/of verspreiding ervan, worden

  onmiddellijk uit de vzw gesloten zonder welk verhaal dan ook.

CLUBKLEDIJ

Ieder actief lid kan beschikken over een basispakket kledij die hij bij onze vzw kan bekomen tegen betaling.

Het basispakket bestaat uit:

 • Koerstrui met korte mouwen [Vermarc –Sportline – SP.L aero]
 • Koerstrui met lange mouwen [Vermarc –Sportline – SP.L]
 • Windstopper [Vermarc –Sportline – SP.L]
 • Korte Koersbroek [Vermarc –Proracing Research – PR.R]
De eigen bijdrage voor bestaande leden bedraagt 180 € en voor nieuwe leden 220 €.

De bestelling gebeurt echter pas na betaling van het verschuldigde bedrag.

Ieder actief lid wordt verondersteld elke georganiseerde OA- rit in uitrusting van de sponsor te rijden.

ACTIVITEITEN

Elk lid zal 20x steunkaarten ontvangen van de jaarlijkse pensenkermis die hij kan verkopen ten voordele van de club.

De leden kunnen ook op vrijwillige basis meehelpen aan de activiteiten die de club organiseert (pensenkermis, koers, speciale ritten, …).

PRIVACY VERKLARING [GDPR]

Als O.A. lid sta je toe dat uw persoonlijke gegevens en foto's gebruikt worden enkel i.v.m. clubaangelegenheden, indien u dit NIET wenst moet u ons dat melden, zoniet gaan jullie hiermee akkoord.

TOT SLOT

Door betaling van het lidgeld erkent het lid onderhavig huishoudelijk reglement en verklaart hij/zij zich hiermee akkoord.

Dit reglement wordt ook ter beschikking gesteld op de website.

Dit reglement kan ten alle tijden worden aangepast door het bestuur.

De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht op de ledenvergadering bij het begin van een nieuw seizoen.

Voor verdere info kan je terecht bij de secretaris of het bestuur.

HET BESTUUR WENSEN IEDEREEN EEN SPORTIEF EN ONGEVALVRIJ SEIZOEN TOE